Podmienky ochrany osobných údajov

Informácie, ktoré sú poskytované prevádzkovateľom fyzickým osobám (ďalej len „dotknuté osoby“), ktoré vstupujú do zmluvného vzťahu v súlade s § 13 ods. 1 písm. b) zákona a údaje dotknutých osôb môžu byť ďalej spracovávané v informačnom systéme prevádzkovateľa na definované účely.

Tento materiál sa vzťahuje výlučne na fyzické osoby vstupujúce do zmluvného vzťahu s prevádzkovateľom.

Prevádzkovateľ: DiaSegment s.r.o., Hlinník nad Váhom 334, 014 01 Bytča, IČO 50672533, e-mail: diasegment.sk@gmail.com

Zodpovedná osoba: neustanovená

Právny základ a účel spracovania osobných údajov: zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na účely uzatvorenia zmluvy.

Doba uchovávania osobných údajov: Osobné údaje dotknutej osoby sú uchovávané po dobu piatich rokov odo dňa konkrétnej objednávky.

Osobné údaje nie sú spracovávané podľa § 13 ods. 1 písm. f) zákona

Ďalšie dôležité a povinné informácie

Dotknutá osoba má:

  • právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom dotknutej osoby,
  • právo na opravu osobných údajov,
  • právo na vymazanie osobných údajov alebo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
  • právo namietať spracúvanie osobných údajov,
  • právo na prenosnosť osobných údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte,
  • právo na potvrdenie, či prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby a právo získať prístup k týmto osobným údajom

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených zákonom.

Osobné údaje sú získavané výlučne od dotknutej osoby.

Prenos osobných údajov nie je vykonávaný a osobné údaje sú poskytované tretej osobe na základe zmluvy za účelom daňových a odvodových povinností , pracovnoprávnych vzťahov, a vyhotovenia daňových dokladov v súvislosti s objednávkou tovaru.

Dotknutá osoba má právo, aby sa v súvislosťou s podnikateľskou činnosťou prevádzkovateľa nevzťahovalo na ňu rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov. Prevádzkovateľ na tento účel vo svojom objednávacom formulári má nastavený systém tak, že dotknutá osoba vyjadruje svoj súhlas vyznačením súhlasu so spracovaním osobných údajov na účely marketingu. Tento súhlas môže dotknutá osoba rovnakým spôsobom hocikedy odvolať. Tento systém so dotknutej osobe zobrazí v objednávacom formulári len raz a následne ho dotknutá osoba môže modifikovať vo svojom účte.

Prevádzkovateľ za týmto účelom informuje dotknutú osobu nasledovne:

Vyjadrením súhlasu – overením Vášho rozhodnutia so súhlasom spracovávania osobných údajov na marketingové účely spôsobom vyznačenia farebného bodu v časti „súhlasím“ dávate súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov na marketingové účely prevádzkovateľa. Na základe Vášho súhlasu Vám prevádzkovateľ bude zasielať na známu mailovú adresu alebo na známy účet alebo kontakt na sociálnej sieti ponuky produktov prevádzkovateľa alebo ponuky produktov, ktoré preferujete pri nákupe v jeho e-shope. Zároveň Vás bude informovať o rôznych akciách a ponukách nových tovarov a služieb.

Dotknutá osoba je následne oboznámená so spracovaním osobných údajov automatizovaným spracovaním osobných údajov a vyznačením v príslušnej časti môže dať súhlas so spracovaním osobných údajov s informáciou o práve hocikedy svoj súhlas rovnakým spôsobom odvolať.

Späť do obchodu