Obchodné a reklamačné podmienky

 

Tieto Všeobecné obchodné a reklamačné podmienky e-shopu upravujú proces nákupu tovaru spotrebiteľom prostredníctvom e-shopu, podmienky predaja a nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu predávajúceho, práva a povinnosti zmluvných strán, t. j. predávajúceho a spotrebiteľa vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi týmito stranami, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru prostredníctvom e-shopu predávajúceho.

I ČASŤ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Všeobecné obchodné podmienky e-shopu www.diamantovykotuc.sk a www.diamantovenastroje.cz

 

Prevádzkovateľom internetového obchodu umiestneného pod doménou www.diamantovykotuc.sk je:

 • DiaSegment s.r.o. so sídlom v Bytči, Hlinník nad Váhom 334, 014 01 Bytča
 • IČO: 50672533
 • DIČ: 2120451003
 • IČ DPH: SK2120451003
 • Bankové spojenie: SK66 0200 0000 0037 8665 5853
 • Zapísaný pod spisovou značkou xxxxxxxxx, vložka číslo 67041/L v obchodnom registri Okresného súdu Žilina 28. januára 2017.
 • E-mail: diasegment.sk@gmail.com
 • Tel. číslo: 0903 528 039

Orgán dozoru:

 • Slovenská obchodná inšpekcia
 • Predmestská 1359/71, 010 01 Žilina

ČLÁNOK I – POJMY

Predávajúci spoločnosť, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti vo svojom mene, na svoj účet a ktorá prostredníctvom E-shopu predáva Tovar.

Spotrebiteľ fyzická osoba, ktorá nakupuje Tovar prostredníctvom internetového obchodu na Doméne www.diamantovykotuc.sk a ktorej tento Tovar neslúži na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania.V prípade, že zákazník uvedie pri registrácií IČO, je automaticky pokladaný za podnikateľa.

E-shop internetový obchod Predávajúceho umiestnený na doméne www.diamantovykotuc.sk..

Tovarom , tovar ponúkaný prostredníctvom E-shopu.

Objednávka úkon Spotrebiteľa, ktorý vyjadruje vôľu Spotrebiteľa nakúpiť Tovar v E-shope.

Cena celková cena uvedená v Objednávke, najmä cena za všetok Tovar, ktorý si Spotrebiteľ objednal a je uvedený v Objednávke, ako aj DPH či iné dane, poplatky, vrátane ceny Dopravného.

Dopravné cena za dopravu Tovaru k Spotrebiteľovi.

ČLÁNOK II – VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Tieto VOP upravujú proces nákupu Tovaru Spotrebiteľom prostredníctvom E-shopu podmienky predaja a nákupu Tovaru prostredníctvom E-shopu Predávajúceho a práva a povinnosti zmluvných strán, t. j. Predávajúceho a Spotrebiteľa vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi týmito stranami, ktorej predmetom je kúpa a predaj Tovaru prostredníctvom E-shopu Predávajúceho.

 

ČLÁNOK III – OBJEDNÁVKA A UZAVRETIE ZMLUVY

 1. Spotrebiteľ si objednáva Tovar u Predávajúceho cez E-shop umiestnený pod doménou www.diamantovykotuc.sk.
 2. Popis toho-ktorého Tovaru, jeho vlastnosti, dostupnosť na sklade, jeho cena sú uvedené v E-shope pri tom-ktorom Tovare.
 3.  Nákup Tovaru v E-shope je podmienený registráciou v E-shope, pri ktorej Spotrebiteľ musí vyplniť údaje, ktoré od neho E-shop v registračnom formulári vyžaduje. Spotrebiteľ môže pri registrácii vytvoriť účet alebo sa len prihlásiť, ak už je registrovaný alebo využiť možnosť a vypísať registračné údaje len raz v súvislosti s uskutočneným nákupom ( pri tomto spôsobe sa jeho údaje nezapisujú do účtu, na ktorý sa dá opakovane prihlásiť a používať ho). Po úspešnej registrácii, s ohľadom zvolený spôsob registrácie, bude mať Spotrebiteľ prístup k svojmu kontu, prostredníctvom ktorého sa bude pri nákupoch hlásiť v E-shope. Ak si Spotrebiteľ vytvoril svoj účet, tak pri každom ďalšom nákupe sa už neregistruje, stačí, aby sa pomocou svojich prihlasovacích údajov prihlásil k svojmu kontu v E-shope.
 4. Spotrebiteľ objednáva Tovar u Predávajúceho prostredníctvom E-shopu, a to podľa pokynov uvedených v tomto E-shope.
 5. Po stlačení tlačidla „DO KOŠÍKA“ pri konkrétnom Tovare sa objednaný Tovar automaticky pridá do nákupného košíka prihláseného Spotrebiteľa. Nákupný košík daného Spotrebiteľa je tomuto Spotrebiteľovi kedykoľvek počas vytvárania Objednávky k dispozícii na nahliadnutie.
 6. Pri tvorbe objednávky si Spotrebiteľ zároveň zvolí spôsob dopravy Tovaru podľa možností, ktoré ponúka Predávajúci.
 7. K cenám za jednotlivé Tovary, DPH a pod. sa pripočíta aj cena za Dopravné podľa zvoleného druhu dopravy, ak Predávajúci umožňuje dopraviť Tovar viacerými spôsobmi.
 8. Objednávku Spotrebiteľ dokončí stlačením tlačidla „Objednávka s povinnosťou platby“. Predtým je Spotrebiteľ povinný sa oboznámiť s týmito VOP a toto oboznámenie potvrdiť zakliknutím tlačidla „Potvrdzujem, že som sa oboznámil/a so Všeobecnými obchodnými podmienkami E-shopu www.diamantovykotuc.sk.. Odoslaním Objednávky, t. j. stlačením tlačidla „Objednávka s povinnosťou platby“ Spotrebiteľ zároveň potvrdzuje, bol Predávajúcim informovaný aj o vlastnostiach Tovaru a o celkovej Cene, ktorú je Spotrebiteľ povinný Predávajúcemu uhradiť.
 9. Po vytvorení Objednávky bude táto Objednávka zaregistrovaná v systéme E-shopu. Predávajúci zašle na e-mailovú adresu Spotrebiteľa, ktorú
  tento uviedol pri registrácii potvrdenie Objednávky s informáciami o Objednávke a znenie VOP s reklamačným poriadkom, ktoré je platné a účinné v čase vytvorenia Objednávky Spotrebiteľom.
 10. Doručením potvrdenia o prijatí Objednávky podľa bodu 11 tohto článku VOP spolu s ostatnými dokumentmi Spotrebiteľovi sa zmluva o kúpe Tovaru považuje za uzavretú, pričom jej predmetom je dodanie v Objednávke špecifikovaného Tovaru za tam uvedenú cenu, a to všetko za podmienok, ktoré sú obsiahnuté v dokumentoch podľa bodu 11 tohto článku VOP.

 

 

ČLÁNOK IV – PLATOBNÉ A DODACIE PODMIENKY

 1. Všetky ceny Tovarov v Objednávke aj v E-shope sú uvedené vrátane DPH. Cenu podľa Objednávky Spotrebiteľ uhradí predávajúcemu dobierkou.
 2. Za úhradu Ceny si Predávajúci neúčtuje žiaden poplatok.
 3. Spotrebiteľ sa zaväzuje uhradiť Cenu pri dodaní tovaru.
 4. Úhradou sa rozumie moment pripísania Ceny na účet Predávajúceho alebo odovzdaním hotovosti predávajúcemu.
 5. Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný Tovar Spotrebiteľovi pri zaplatení Ceny.
 6. Predávajúci dodá Spotrebiteľovi objednaný Tovar na adresu, ktorú Spotrebiteľ uviedol ako dodaciu adresu v Objednávke.

ČLÁNOK V – POUČENIE O PRÁVE SPOTREBITEĽA ODSTÚPIŤ OD ZMLUVY

 1. Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia Tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar sa považuje za prevzatý Spotrebiteľom momentom, keď Spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednaného Tovaru alebo ak sa:
      a) viaceré Tovary objednané Spotrebiteľom v jednej Objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia Tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
      b) dodáva Tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusa,
      c) Tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného Tovaru
 2. Spotrebiteľ svoje právo odstúpiť od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP uplatňuje e-mailom na adrese diasegment.sk@gmail.com
 3. Spotrebiteľ je na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP oprávnený použiť formulár, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto VOP. V prípade, že Spotrebiteľ svoje právo odstúpiť od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP uplatní, vráti Tovar Predávajúcemu, a to zaslaním na adresu sídla Predávajúceho uvedenú v týchto VOP najneskôr do 14 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil.
 4. Pri odstúpení od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP znáša náklady na vrátenie Tovaru Spotrebiteľ, a to vrátane nákladov na vrátenie Tovaru, ktorý nie je možné vzhľadom na jeho povahu vrátiť prostredníctvom pošty.
 5. Vrátený Tovar nesmie byť poškodený a musí byť zaslaný Predávajúcemu s dokladom o kúpe, s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou, obalom atď. Za zníženie hodnoty Tovaru, ktoré nevzniklo bežným opotrebením počas používania v lehote na odstúpenie podľa bodu 1 tohto článku VOP, zodpovedá Spotrebiteľ.
 6. Spotrebiteľ má právo po prevzatí Tovaru v rámci lehoty na odstúpenie Tovar rozbaliť a odskúšať spôsobom primeraným tomu, aby zistil vlastnosti a funkčnosť Tovaru.
 7. Predávajúci v lehote do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia Spotrebiteľa podľa bodu 1 tohto článku VOP vráti Spotrebiteľovi platby, ktoré s odstúpením od zmluvy súvisia a ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci vráti Spotrebiteľovi platbu podľa predchádzajúcej vety rovnakým spôsobom, aký bol použitý Spotrebiteľom pri platbe za Tovar, pokiaľ sa Spotrebiteľ s Predávajúcim nedohodnú inak. Náklady na dopravu, dodanie a poštovné však Predávajúci zákazníkovi hradí len v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý je ponúkaný Predávajúcim, bez ohľadu na to, aký spôsob doručenia si zvolil Spotrebiteľ. Predávajúci nie je povinný vrátiť Spotrebiteľovi platbu skôr, ako mu je doručený Tovar.

 

ČLÁNOK VI – OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Predávajúci spracováva osobné údaje Spotrebiteľa v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Informácie, ktoré je predávajúci povinný poskytnúť Spotrebiteľovi v súvislosti so spracovaním osobných údajov sú uverejnené na internetovej stránke Predávajúceho a Spotrebiteľ sa môže s nimi oboznámiť ešte pred zadaním s vojich údajov do registračného formulára.
 2. Údaje uvedené v registračnom formulári sú v rozsahu nevyhnutnom na vybavenie objednávky Spotrebiteľa a sú získavané v súlade s § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

ČLÁNOK VII – RIEŠENIE SPOROV - INFORMÁCIA O ALTERNATÍVNOM RIEŠENÍ SPORU

 1. Predávajúci týmto informuje zákazníkov, že dňom 1. februára 2016 nadobudol účinnosť zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 2. Cieľom tohto zákona je vytvorenie novej možnosti pre spotrebiteľov riešiť svoj spor s predávajúcim rýchlo, efektívne, menej formálne a predovšetkým bezplatne, resp. len s minimálnymi nákladmi. Ide o dosiahnutie zmierlivého riešenia, resp. dohody medzi spotrebiteľom a predávajúcim o vyriešení sporu, ktorá sa po súhlase oboch strán s jej znením stáva záväzným právnym podkladom.
 3. Orgánom alternatívneho riešenia sporov zo zákona sú Úrad pre reguláciu sieťových odvetí, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Slovenská obchodná inšpekcia. Slovenská obchodná inšpekcia je navyše v postavení tzv. reziduálneho subjektu, čo znamená, že bude oprávnená riešiť aj také spory, pri ktorých nie je určená kompetencia iných orgánov, okrem sporov vyplývajúcich zo zmlúv o poskytovaní finančných služieb.
 4. Podľa §11 zák. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, má spotrebiteľ právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.
 5. Spotrebiteľ má právo v prípade, ak dôjde k sporu s predávajúcim, po tom, čo využije všetky možnosti na vyriešenie sporu, obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporu, ktorého hodnota bude vyššia ako 20,- €. Právna úprava sa vzťahuje nielen na spory „domáce“, ale aj na spory „cezhraničné“, t.j. spory medzi zahraničnými spotrebiteľmi a predávajúcimi na území SR.
 6. Subjekt alternatívneho riešenia sporu ukončí spor do 90 dní odo dňa jeho začatia, pričom o predĺžení lehoty o 30 dní (aj opakovane) upovedomí navrhovateľa.
 7. Ak spotrebiteľ nebude spokojný so spôsobom, ako predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo inak porušil jeho práva, v tom prípade má možnosť podať návrh na príslušný subjekt. Nevylučuje to možnosť riešiť svoj spor aj súdnou cestou. Aby sa zabezpečil hladký priebeh riešenia sporu, zákon vyžaduje povinné poskytnutie súčinnosti zo strany predávajúceho.
 8. Orgán alternatívneho riešenia sporov:
 9. Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Prievozská 32, p.p. 29, 827 99 Bratislava 27, SR., web: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi , email: ars@soi.sk, adr@soi.sk
 10. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, aj elektronicky prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line na stránke: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm
 11. Alternatívne riešenie sporov je vyhradené výlučne pre spotrebiteľov fyzické osoby, nie nakupujúcich podnikateľov. Riešenie sporu prebieha medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorí uzavreli zmluvu na diaľku a, ktorých spor má hodnotu vyššiu ako 20€.
 12. Predávajúci týmto zároveň informuje spotrebiteľov, o možnosti individuálneho podávania žiadosti, návrhov, podnetov a pokusov o predídenie sporov elektronicky na emailovú adresu: diasegment.sk@gmail.com.

II ČASŤ REKLAMAČNÉ A ZÁRUČNÉ PODMIENKY (REKLAMAČNÝ PORIADOK)

 1. Reklamovať je možné iba tovar zakúpený na internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci a vzťahuje sa naň záruka.
 2. Kupujúci je povinný dodaný tovar prezrieť a skontrolovať kvalitu a funkčnosť dodaného tovaru čo najskôr po jeho dodaní a prevzatí vrátane úplnosti dodávky. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto kontrole len keď preukáže, že tovar mal tieto vady už v čase prevzatia tovaru.
 3. Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu v sídle elektronického obchodu predávajúceho a to tak, že vyplní reklamačný formulár a doručí ho predávajúcemu. Podobu reklamačného formulára určí predávajúci a jeho podobu/vzor umiestni na internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho.
 4. Reklamačné konanie na tovar, ktorý je objektívne možné doručiť predávajúcemu, začína dňom, kedy kupujúci splní nasledujúce podmienky:
  - doručí reklamačný formulár predávajúcemu a to osobne, poštou, alebo elektronickou poštou (e-mailom),
  - doručí reklamovaný tovaru vrátane príslušenstva. Reklamovaný tovar je nutné doručiť na vlastné náklady do sídla predávajúceho a to osobne alebo poštou.
 5. Predávajúci vydá v deň začatia reklamačného konania kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie vo vhodnej forme určenej predávajúcim, kde je povinný uviesť vady tovaru a deň začatia reklamačného konania. Tento doklad slúži kupujúcemu ako doklad k opätovnému vyzdvihnutiu reklamovaného tovaru.
 6. V prípade, že osoba, ktorá vykonáva servis tovaru rozhodne, že reklamácia nie je oprávnená, predávajúci zašle tovar na vlastné náklady na odborné posúdenie znalcovi, autorizovanej, notifikovanej alebo akreditovanej osobe. V prípade, že odborné posúdenie bude obsahovať určenie neoprávnenosti reklamácie tovaru kupujúcim, určenie, že za vadu tvaru nezodpovedá predávajúci alebo že tovar nemá vady (ďalej len \"neoprávnená reklamácia\"), znáša kupujúci všetky náklady predávajúceho, tretej osoby vykonávajúcej servis tovaru a znalca, autorizovanej, notifikovanej alebo akreditovanej osoby na reklamáciu a odborné posúdenie, najmä náklady na prepravu tovaru medzi kupujúcim, predávajúcim, treťou osobou vykonávajúcou servis tovaru a znalcom, autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou a všetky náklady na vyhotovenie posúdenia reklamácie predávajúcim, treťou osobou vykonávajúcou servis tovaru a znalcom, autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou (ďalej len \"náklady z neoprávnenej reklamácie\"), v lehote 30 dní od zaslania zoznamu nákladov z neoprávnenej reklamácie kupujúcemu na účet určený predávajúcim alebo v hotovosti.
 7. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť. Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný obdobný tovar s porovnateľnými technickými parametrami.
 8. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:
  - nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo tovaru.
  - neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru.
  - uplynutím záručnej doby tovaru.
  - mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim.
  - používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu.
  - neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar.
  - poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR.
  - poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami.
  - neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci.
  - zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.
 9. Predávajúci vybaví reklamáciu v termíne do 30 dní od začatia reklamačného konania o čom vydá kupujúcemu písomný doklad.
 10. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená nasledujúcim spôsobom:
  - predávajúci zabezpečí odstránenie vady, alebo
  - predávajúci vadný tovar vymení (určenie spôsobu vybavenia reklamácie závisí na rozhodnutí predávajúceho a kupujúci sa nemôže určenia vybavenia svojej reklamácie domáhať).
 11. Pokiaľ ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, predávajúci vybaví reklamáciu:
  - výmenou tovaru za tovar iný, funkčný, rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo
  - v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vystavením dobropisu na vadný tovar a vráti kupujúcemu peniaze.
 12. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené vo formulári na uplatnenie reklamácie.
 13. Pre účely reklamácie sa za viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dvakrát.
 14. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.
 15. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady určená v záručnom liste inak. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

Tento reklamačný poriadok platí pre všetky prípady, okrem prípadov, kedy boli v kúpnej zmluve dojednané iné záručné a reklamačné podmienky.


V prípade, že sa niečo pokazilo a chcete reklamovať tovar:

 

V prípade, že chcete vrátiť tovar:

Späť do obchodu