Podmínky ochrany osobních údajů

Informace, které jsou poskytovány provozovatelem fyzickým osobám (dále jen „dotčené osoby“), které vstupují do smluvního vztahu v souladu s § 13 ods. 1 písm. b) zákona a údaje dotyčných osob mohou být dále zpracovávány v informačním systému provozovatele pro definované účely.

Tento materiál se vztahuje výlučně na fyzické osoby vstupující do smluvního vztahu s provozovatelem.

Provozovatel: DiaSegment s.r.o., Hlinník nad Váhom 334, 014 01 Bytča, IČO 50672533

Odpovědná osoba: neustanovena

Právní základ a účel zpracování osobních údajů: Zákon č.j. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ao změně a doplnění některých zákonů pro účely uzavření smlouvy.

Doba uchovávání osobních údajů: Osobní údaje dotčené osoby jsou uchovávány po dobu pěti let ode dne konkrétní objednávky.

Osobní údaje nejsou zpracovávány podle § 13 ods. 1 písm. f) zákona

Další důležité a povinné informace

Dotčená osoba má:

právo požadovat od provozovatele přístup k osobním údajům dotyčné osoby,
právo na opravu osobních údajů,
právo na vymazání osobních údajů nebo na omezení zpracování osobních údajů,
právo namítat zpracování osobních údajů,
právo na přenosnost osobních údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu,
právo na potvrzení, zda provozovatel zpracovává osobní údaje dotyčné osoby a právo získat přístup k těmto osobním údajům
Dotčená osoba má právo podat návrh na zahájení řízení podle § 100 zákona č. 1/2003. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ao změně a doplnění některých zákonů, je-li přímo dotčena na svých právech stanovených zákonem.

Osobní údaje jsou získávány výlučně od dotyčné osoby.

Přenos osobních údajů není prováděn a osobní údaje jsou poskytovány třetí osobě na základě smlouvy za účelem daňových a odvodových povinností, pracovněprávních vztahů, a vyhotovení daňových dokladů v souvislosti s objednávkou zboží.

Dotyčná osoba má právo, aby se v souvislosti s podnikatelskou činností provozovatele nevztahovalo na ni rozhodnutí, které je založeno výlučně na automatizovaném zpracování osobních údajů. Provozovatel k tomuto účelu ve svém objednacím formuláři má nastavený systém tak, že dotyčná osoba vyjadřuje svůj souhlas vyznačením souhlasu se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu. Tento souhlas může dotyčná osoba stejným způsobem kdykoli odvolat. Tento systém se dotyčné osobě zobrazí v objednacím formuláři jen jednou a následně jej dotyčná osoba může modifikovat ve svém účtu.

Provozovatel za tímto účelem informuje dotyčnou osobu následovně:

Vyjádřením souhlasu – ověřením Vašeho rozhodnutí se souhlasem zpracovávání osobních údajů pro marketingové účely způsobem vyznačení barevného bodu v části „souhlasím“ dáváte souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro marketingové účely provozovatele. Na základě Vašeho souhlasu Vám provozovatel bude zasílat na známou mailovou adresu nebo na známý účet nebo kontakt na sociální síti nabídky produktů provozovatele nebo nabídky produktů, které preferujete při nákupu v jeho e-shopu. Zároveň Vás bude informovat o různých akcích a nabídkách nového zboží a služeb.

Dotčená osoba je následně obeznámena se zpracováním osobních údajů automatizovaným zpracováním osobních údajů a vyznačením v příslušné části může dát souhlas se zpracováním osobních údajů s informací o právu kdykoli svůj souhlas stejným způsobem odvolat.

Zpět do obchodu