Obchodní a reklamační podmínky

Tyto Všeobecné obchodní a reklamační podmínky e-shopu upravují proces nákupu zboží spotřebitelem prostřednictvím e-shopu, podmínky prodeje a nákupu zboží prostřednictvím e-shopu prodávajícího, práva a povinnosti smluvních stran. j. prodávajícího a spotřebitele vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi těmito stranami, jejímž předmětem je koupě a prodej zboží prostřednictvím e-shopu prodávajícího.

I ČÁST
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
Všeobecné obchodní podmínky e-shopu www.diamantovykotuc.sk a www.diamantovenastroje.cz

Provozovatelem internetového obchodu umístěného pod doménou www.diamantovykotuc.sk je:

DiaSegment s.r.o. se sídlem v Bytči, Hlinník nad Váhom 334, 014 01 Bytča
IČ: 50672533
DIČ: 2120451003
IČ DPH: SK2120451003
Bankovní spojení: SK67 0200 0000 0027 4973 4953
Zapsaný pod spisovou značkou xxxxxxxxx, vložka číslo 67041/L v obchodním rejstříku Okresního soudu Žilina 28. ledna 2017.
E-mail: diasegment.sk@gmail.com
Tel. číslo: 0903 528 039
Orgán dozoru:

Slovenská obchodní inspekce
Předměstská 1359/71, 010 01 Žilina
ČLÁNEK I – POJMY
Prodávající společnost, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti svým jménem, na svůj účet a která prostřednictvím E-shopu prodává Zboží.

Spotřebitel fyzická osoba, která nakupuje Zboží prostřednictvím internetového obchodu na Doméně www.diamantovykotuc.sk a které toto Zboží neslouží k výkonu zaměstnání, povolání nebo podnikání. V případě, že zákazník uvede při registraci IČO, je automaticky pokládáno za podnikatele.

E-shop internetový obchod Prodávajícího umístěný na doméně www.diamantovykotuc.sk..

Zbožím, zboží nabízené prostřednictvím E-shopu.

Objednávka úkon Spotřebitele, který vyjadřuje vůli Spotřebitele nakoupit Zboží v E-shopu.

Cena celková cena uvedená v Objednávce, zejména cena za veškeré Zboží, které si Spotřebitel objednal a je uvedeno v Objednávce, jakož i DPH či jiné daně, poplatky, včetně ceny Dopravního.

Dopravní cena za dopravu Zboží ke Spotřebiteli.

ČLÁNEK II – OBECNÁ USTANOVENÍ
Tyto VOP upravují proces nákupu Zboží Spotřebitelem prostřednictvím E-shopu podmínky prodeje a nákupu Zboží prostřednictvím E-shopu Prodávajícího a práva a povinnosti smluvních stran, tzn. j. Prodávajícího a Spotřebitele vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi těmito stranami, jejímž předmětem je koupě a prodej Zboží prostřednictvím E-shopu Prodávajícího.

 

ČLÁNEK III – OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY
Spotřebitel si objednává Zboží u Prodávajícího přes E-shop umístěné pod doménou www.diamantovykotuc.sk.
Popis toho kterého Zboží, jeho vlastnosti, dostupnost na skladě, jeho cena jsou uvedeny v E-shopu u toho kterého Zboží.
Nákup Zboží v E-shopu je podmíněn registrací v E-shopu, při které Spotřebitel musí vyplnit údaje, které od něj E-shop v registračním formuláři vyžaduje. Spotřebitel může při registraci vytvořit účet nebo se jen přihlásit, pokud již je registrován nebo využít možnosti a vypsat registrační údaje jen jednou v souvislosti s uskutečněným nákupem (při tomto způsobu se jeho údaje nezapisují do účtu, na který se dá opakovaně přihlásit a používat jej) . Po úspěšné registraci, s ohledem zvolený způsob registrace, bude mít Spotřebitel přístup ke svému kontu, jehož prostřednictvím se bude při nákupech hlásit v E-shopu. Pokud si Spotřebitel vytvořil svůj účet, tak při každém dalším nákupu se již neregistruje, stačí, aby se pomocí svých přihlašovacích údajů přihlásil ke svému kontu v E-shopu.
Spotřebitel objednává Zboží u Prodávajícího prostřednictvím E-shopu, a to podle pokynů uvedených v tomto E-shopu.
Po stisku tlačítka „DO KOŠÍKU“ u konkrétního Zboží se objednané Zboží automaticky přidá do nákupního košíku přihlášeného Spotřebitele. Nákupní košík daného Spotřebitele je tomuto Spotřebiteli kdykoli během vytváření Objednávky k dispozici k nahlédnutí.
Při tvorbě objednávky si Spotřebitel zároveň zvolí způsob dopravy Zboží dle možností, které nabízí Prodávající.
K cenám za jednotlivé Zboží, DPH a pod. se připočte i cena za Dopravné dle zvoleného druhu dopravy, pokud Prodávající umožňuje dopravit Zboží více způsoby.
Objednávku Spotřebitel dokončí stisknutím tlačítka „Objednávka s povinností platby“. Dříve je Spotřebitel povinen se seznámit s těmito VOP a toto seznámení potvrdit zakliknutím tlačítka „Potvrzuji, že jsem se seznámil/a se Všeobecnými obchodními podmínkami E-shopu www.diamantovykotuc.sk.. Odesláním Objednávky, t. j. stisknutím tlačítka „Objednávka s povinností platby“ Spotřebitel zároveň potvrzuje, byl Prodávajícím informován io vlastnostech Zboží ao celkové Ceně, kterou je Spotřebitel povinen Prodávajícímu uhradit.
Po vytvoření Objednávky bude tato Objednávka zaregistrována v systému E-shopu. Prodávající zašle na e-mailovou adresu Spotřebitele, kterou
tento uvedl při registraci potvrzení Objednávky s informacemi o Objednávce a znění VOP s reklamačním řádem, které je platné a účinné v době vytvoření Ob

ČLÁNEK VI – OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Prodávající zpracovává osobní údaje Spotřebitele v souladu se zákonem č.j. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ao změně a doplnění některých zákonů. Informace, které je prodávající povinen poskytnout Spotřebiteli v souvislosti se zpracováním osobních údajů jsou zveřejněny na internetové stránce Prodávajícího a Spotřebitel se může s nimi seznámit ještě před zadáním svých údajů do registračního formuláře.
Údaje uvedené v registračním formuláři jsou v rozsahu nezbytném pro vyřízení objednávky Spotřebitele a jsou získávány v souladu s § 13 ods. 1 písm. b) zákona 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ao změně a doplnění některých zákonů.
ČLÁNEK VII – ŘEŠENÍ SPORŮ – INFORMACE O ALTERNATIVNÍM ŘEŠENÍ SPORU
Prodávající tímto informuje zákazníky, že dnem 1. února 2016 nabyl účinnosti zákon č. 1/2006. 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně a doplnění některých zákonů.
Cílem tohoto zákona je vytvoření nové možnosti pro spotřebitele řešit svůj spor s prodávajícím rychle, efektivně, méně formálně a především bezplatně, resp. jen s minimálními náklady. Jedná se o dosažení smírného řešení, resp. dohody mezi spotřebitelem a prodávajícím o vyřešení sporu, která se po souhlasu obou stran s jejím zněním stává závazným právním podkladem.
Orgánem alternativního řešení sporů ze zákona jsou Úřad pro regulaci síťových odvětví, Úřad pro regulaci elektronických komunikací a poštovních služeb a Slovenská obchodní inspekce. Slovenská obchodní inspekce je navíc v postavení tvz. reziduálního subjektu, což znamená, že bude oprávněna řešit i takové spory, u nichž není určena kompetence jiných orgánů, kromě sporů vyplývajících ze smluv o poskytování finančních služeb.
Podle §11 zák. 391/2015 o alternativním řešení spotřebitelských sporů ao změně některých zákonů, má spotřebitel právo obrátit se na prodávajícího se žádostí o nápravu, není-li spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva.
Spotřebitel má právo v případě, dojde-li ke sporu s prodávajícím, poté, co využije všech možností k vyřešení sporu, obrátit se na subjekt alternativního řešení sporu, jehož hodnota bude vyšší než 20,- €. Právní úprava se vztahuje nejen na spory „domácí“, ale také na spory „přeshraniční“, tzn. spory mezi zahraničními spotřebiteli a prodávajícími na území ČR.
Subjekt alternativního řešení sporu ukončí spor do 90 dnů ode dne jeho zahájení, přičemž o prodloužení lhůty o 30 dní (i opakovaně) vyrozumí navrhovatele.
Pokud spotřebitel nebude spokojen se způsobem, jak prodávající vybavil jeho reklamaci nebo jinak porušil jeho práva, v tom případě má možnost podat návrh na příslušný subjekt. Nevylučuje to možnost řešit svůj spor i soudní cestou. Aby se zajistil hladký průběh řešení sporu, zákon vyžaduje povinné poskytnutí součinnosti ze strany prodávajícího.
Orgán alternativního řešení sporů:
Slovenská obchodní inspekce, Ústřední inspektorát, Odbor pro mezinárodní vztahy a alternativní řešení spotřebitelských sporů, Prievozská 32, p.p. 29, 827 99 Bratislava 27, SR., web: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi , email: ars@soi.sk, adr@soi.sk
Návrh může spotřebitel podat způsobem určeným podle §12 Zákona 391/2015 Sz. o alternativním řešení spotřebitelských sporů ao změně a doplnění některých zákonů, i elektronicky prostřednictvím platformy řešení sporů on-line na stránce: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm
Alternativní řešení sporů je vyhrazeno výlučně pro spotřebitele fyzické osoby, nikoli nakupující podnikatele. Řešení sporu probíhá mezi spotřebitelem a prodávajícím, kteří uzavřeli smlouvu na dálku a jejichž spor má hodnotu vyšší než 20 €.
Prodávající tímto zároveň informuje spotřebitele, o možnosti individuálního podávání žádosti, návrhů, podnětů a pokusů o předejdění sporů elektronicky na emailovou adresu: diasegment.sk@gmail.com.

II ČÁST REKLAMAČNÍ A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY (REKLAMAČNÍ ŘÁD)
Reklamovat lze pouze zboží zakoupené na internetových stránkách elektronického obchodu prodávajícího, který vykazuje vady, které zavinil výrobce, dodavatel nebo prodávající a vztahuje se na něj záruka.
Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a zkontrolovat kvalitu a funkčnost dodaného zboží co nejdříve po jeho dodání a převzetí včetně úplnosti dodávky. Pokud tak neučiní, může uplatnit nároky z vad zjištěných při této kontrole jen když prokáže, že zboží mělo tyto vady již v době převzetí zboží.
Pokud zboží vykazuje vady, kupující má právo uplatnit reklamaci v sídle elektronického obchodu prodávajícího a to tak, že vyplní reklamační formulář a doručí jej prodávajícímu. Podobu reklamačního formuláře určí prodávající a jeho podobu/vzor umístí na internetových stránkách elektronického obchodu prodávajícího.
Reklamační řízení na zboží, které je objektivně možné doručit prodávajícímu, začíná dnem, kdy kupující splní následující podmínky:
- doručí reklamační formulář prodávajícímu a to osobně, poštou nebo elektronickou poštou (e-mailem),
- doručí reklamované zboží včetně příslušenství. Reklamované zboží je nutno doručit na vlastní náklady do sídla prodávajícího a to osobně nebo poštou.
Prodávající vydá v den zahájení reklamačního řízení kupujícímu doklad o přijetí reklamace ve vhodné formě určené prodávajícím, kde je povinen uvést vady zboží a den zahájení reklamačního řízení. Tento doklad slouží kupujícímu jako doklad k opětovnému vyzvednutí reklamovaného zboží.
V případě, že osoba, která provádí servis zboží rozhodne, že reklamace není oprávněná, prodávající zašle zboží na vlastní náklady na odborné posouzení znalci, autorizované, notifikované nebo akreditované osobě. V případě, že odborné posouzení bude obsahovat určení neoprávněnosti reklamace zboží kupujícím, určení, že za vadu tvaru neodpovídá prodávající nebo že zboží nemá vady (dále jen „neoprávněná reklamace“), nese kupující veškeré náklady prodávajícího, třetí osoby provádějící servis zboží a znalce, autorizované, notifikované nebo akreditované osoby na reklamaci a odborné posouzení, zejména náklady na přepravu zboží mezi kupujícím, prodávajícím, třetí osobou provádějící servis zboží a znalcem, autorizovanou, notifikovanou nebo akreditovanou osobou a veškeré náklady na vyhotovení posouzení reklamace prodávajícím, třetí osobou provádějící servis zboží a znalcem, autorizovanou, notifikovanou nebo akreditovanou osobou (dále jen „náklady z neoprávněné reklamace“), ve lhůtě 30 dnů od zaslání seznamu nákladů z neoprávněné reklamace kupujícímu na účet určený prodávajícím nebo v hotovosti.
Kupující nemá právo uplatnit záruku na vady, o kterých byl prodávajícím v době uzavírání smlouvy upozorněn, nebo o kterých s přihlédnutím k okolnostem, za kterých byla kupní smlouva uzavřena, musel vědět. Prodávající si vyhrazuje právo nahradit vadné zboží za jiné obdobné zboží se srovnatelnými technickými parametry.

Nárok na uplatnění záruky u prodávajícího kupujícím zaniká:
- nepředložením dokladu o zaplacení, dodacího listu nebo záručního listu, příslušenství nebo zboží.
- neoznámením zjevných vad při převzetí zboží.
- uplynutím záruční doby zboží.
- mechanickým poškozením zboží způsobeným kupujícím.
- používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozenému prostředí.
- neodborným zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží.
- poškozením zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami, všeobecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy platnými v ČR.
- poškozením zboží neodvratitelnými a/nebo nepředvídatelnými událostmi.
- neodborným zásahem, poškozením při dopravě, poškozením vodou, ohněm, statickou či atmosférickou elektřinou nebo jiným zásahem vyšší moci.
- zásahem do zboží k tomu neoprávněné osoby.
Prodávající vyřídí reklamaci v termínu do 30 dnů od zahájení reklamačního řízení o čemž vydá kupujícímu písemný doklad.
Pokud jde o odstranitelnou vadu, bude reklamace vyřízena následujícím způsobem:
- prodávající zajistí odstranění vady, nebo
- prodávající vadné zboží vymění (určení způsobu vyřízení reklamace závisí na rozhodnutí prodávajícího a kupující se nemůže určení vyřízení své reklamace domáhat).
Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit, nebo o jednu vícekrát opakovanou odstranitelnou vadu, nebo o větší počet různých odstranitelných vad, které brání tomu, aby mohlo být zboží řádně užíváno jako bez vady, prodávající vyřídí reklamaci:
- výměnou zboží za zboží jiné, funkční, stejných nebo lepších technických parametrů, nebo
- v případě, že nemůže prodávající provést výměnu zboží za jiné, vyřídí reklamaci vystavením dobropisu na vadné zboží a vrátí kupujícímu peníze.
Vyřízení reklamace se vztahuje pouze na vady uvedené ve formuláři pro uplatnění reklamace.
Pro účely reklamace se za vícekrát opakovanou odstranitelnou vadu považuje výskyt jedné odstranitelné vady více než dvakrát.
Pro účely reklamace se za větší počet různých odstranitelných vad považuje výskyt více než tří různých odstranitelných vad současně.
Záruční doba na zboží je 24 měsíců, pokud není pro konkrétní případy určena v záručním listu jinak. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.
Tento reklamační řád platí pro všechny případy, kromě případů, kdy byly v kupní smlouvě sjednány jiné záruční a reklamační podmínky.

V případě, že se něco pokazilo a chcete reklamovat zboží:

Tiskopis pro reklamaci zboží [docx]
Tiskopis pro reklamace zboží [pdf]
V případě, že chcete vrátit zboží:
Formulář pro odstoupení od smlouvy a vrácení zboží [docx]
Formulář pro odstoupení od smlouvy a vrácení zboží [pdf]

Zpět do obchodu